جراحی دندان

ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان به جای دندان هایی که قابل ترمیم نبوده و کشیده شده اند.

جراحی دندانی

کشیدن و جراحی دندان هایی که قابل ترمیم نیستند. جراحی ریشه دندان در صورت نیاز و جراحی دندان های عقل.